Press "Enter" to skip to content

ธรุกิจสิ่งพิมพ์กับโลกปัจจุบัน

เนื่องจากโลกของเราได้เข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนกับชีวิตของผู้คนมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือผู้คนเริ่มเปิดจากการอ่านหนังสือมาเป็นการดูหน้าจอ ส่งผลให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์หลายๆแห่งปรับตัวไม่ทันและปิดกิจการลง

สิ่งพิมพ์

ธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นธุรกิจที่อยุ่คู่ก้บความเป็นอยู่ของพวกเรามานาน หากคุณเกิดมาในยุคก่อนหน้านี้คงเคยต้องอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิติยสารมาบ้าง ธุรกิจสิ่งพิมพ์หลายที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในยุค 4.0 นี้ หลายๆสิ่งพิมพ์เปลี่ยนตัวเองไปเป็นธุรกิจออนไลน์และใช้ช่องทางโซเชียวมีเดียในการโปรโมทตัวเอง ซึ่งเหมาะสมกับโลกปัจจุบันที่วิถีการอ่านของผู้คนได้เปลี่ยนจากการอ่านบนหน้าหนังสือต่างๆ มาเป็นหน้าจอสมาร์ทโฟน

ทีมงาน Interactivas คิดว่าหากเพื่อนๆยังคงอยุ่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่ทุกวันนี้ถูกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจของตัวเอง ทางรอดทางหนึ่งคือกระโดดเข้าไปอยู่ในวงของเทคโนโลยีนั่นเอง